JSP Gascylinders
Stainless steel lightweights
JSP Gascylinders

Klik hier voor dealers

Bestel uw
lichtgewicht gasfles direct


Valid XHTML 1.0 Transitional


Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

JSP Gascylinders B.V., GEVESTIGD TE NUENEN

ALGEMEEN
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en verrichten van diensten.
2.Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door ons, dan wel met onze schriftelijke toestemming, worden afgeweken.
3. Alle overeenkomsten tussen ons en onze afnemers zijn slechts bindend en komen eerst tot stand, indien zij door ons schriftelijk worden bevestigd of indien door ons daadwerkelijk een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de opdracht.
4.Afbeeldingen, catalogi, onderdelenboeken, dealerschilden, reclame materiaal, maten, gewichtopgaven en samenstellingen, die wij verstrekken, gelden slechts bij benadering en binden ons niet. Deze goederen blijven onze eigendom en zij dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
5.Toezeggingen door onze vertegenwoordigers binden ons slechts, nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
6.De overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de door ons in te winnen informatie van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.

II. PRIJZEN
1.Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2.Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: gebaseerd op de tijdens de offerte van de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijs, lonen, sociale en overheidslasten vracht- en assurantiepremies en andere kosten. - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. Exclusief omzetbelasting, invoerrechten en ander belastingheffingen en rechten, vermeld in Euro's, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3.In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren, zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

III. LEVERTIJDEN
1.Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de overeenkomst tot stand gekomen is, over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, zaken en/of vergunningen en dergelijke in ons bezit zijn.
2.De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat tengevolge van een wijziging van bedoelde omstandigheden, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen.
3.Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hebben wij te allen tijde het recht om opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en om bij ons gekochte zaken door derden te laten leveren.

IV. KOOP EN VERKOOP
1.Aflevering van zaken geschiedt vanaf ons magazijn. Tenzij anders schriftelijk is overgekomen, zal het risico voor de zaken op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.
2.Indien wij voor het vervoer zorgdragen zijn wij gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. In dat geval komt het vervoerde voor risico van de opdrachtgever. De kosten van eventuele verzekering van de zaken tijdens het transport komen voor rekening van de opdrachtgever.

V. GARANTIE
1. Op al onze goederen en/of diensten wordt een garantie verstrekt van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering.
2. Onze garantie heeft alleen betrekking op de door ons geleverde goederen en is niet overdraagbaar.
3. De door ons verstrekte garantie omvat na controle en goedkeuring enkel vervanging van defecte onderdelen. Naast onze garantieverplichting zijn wij behoudens in het geval van opzet of grove schuld als bedoeld in artikel VIII tot geen andere vergoeding gehouden.
4. Geen garantie wordt verleend indien defecten en/of storingen aan normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende oorzaken of overmacht te wijten zijn.
5. Door ons afgegeven garanties met betrekking tot niet door ons geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier aan ons een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

VI. VERZUIM DOOR DE OPDRACHTGEVER
1. Indien door verhindering van de opdrachtgever of door andere aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, opdrachten en/of leveringen niet op de overeengekomen of gebruikelijke tijd kunnen worden uitgevoerd is de opdrachtgever verplicht de daaruit ontstane kosten en schade te vergoeden.
2. De opdrachtgever is verplicht de pro-forma factuur direct over te maken waarna de bestelling in behandeling wordt genomen. De opdrachtgever kan, wanneer uitdrukkelijk contractueel is vastgelegd, de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, onverminderd ons recht om betaling in contanten bij aflevering te vorderen. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen ter grootte van 1.5% per maand. Daarenboven zijn voor rekening van de opdrachtgever alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede die ter verkrijging van voldoening buitenrechte. Laatst bedoelde kosten zullen in ieder geval gelijk zijn aan het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De kosten in rechte komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever, ook indien zij meer bedragen dan de proceskostenveroordeling.
3.Alle betalingen door of namens de opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en komen eerst daarna in mindering op de hoofdsom.
4.Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening.
5. Indien wij redenen hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, hebben wij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, zijn wij vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van ons op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.
6.De eigendom van de door ons geleverde goederen en/of diensten worden uitdrukkelijk door ons voorbehouden totdat de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen voor de krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden van de opdrachtgever is verkregen. Tot dit tijdstip is de opdrachtgever niet gerechtigd de zaken hoe dan ook te vervreemden, te bezwaren of in de feitelijke macht van derden te brengen.

VII. AANSPRAKELIJKHEID
1.Behoudens grove schuld en opzet van onze leidinggevende ondergeschikten, zijn wij nimmer voor enige schade, direct of indirect, aan personen, zaken of bedrijven van de opdrachtgever en/of aan derden, aansprakelijk. Bovenstaande laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden te dien zake.
2.Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor een bedrag hoger dan de factuurwaarde van betreffend onderdeel van de door ons geleverde zaken en/of diensten.

VIII. OVERMACHT
1.Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan onze schuld of die van onze leidinggevende ondergeschikten, noch voor onze rekening komt. Van overmacht onzerzijds is in elk geval sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen in geval van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bedrijfsbezetting in- en uitvoerbelemmeringen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport. Al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van ons ontstaan.
2.In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

IX. ONTBINDING
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan ons toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in dit geval gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het aan ons toekomende te vorderen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door ons hierdoor geleden schade ondermeer bestaande uit winstderving.

X. GESCHILLEN
1.Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, worden beheerst door Nederlands recht.
2.Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen, voor zover zij behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s’-Hertogenbosch, onverminderd ons recht om het geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van de opdrachtgever c.q. diens woonplaats en onverminderd de mogelijkheid van partijen een voorlopige voorziening te vragen aan de President van de genoemde rechtbank.<< Terug